องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

       อาชีพหลักของประชากรประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่   เช่น ข้าวนาปี ปลูกสำปะหลัง  อ้อยโรงงาน  อาชีพเสริมการเลี้ยงโค การปลูกมะม่วง การเลี้ยงปลา การปลูกข้าวนาปรัง

พืชเศรษฐกิจ

       พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโนนสมบูรณ์  ได้แก่ ข้าวนาปี  มันสำปะหลัง  อ้อย  มะม่วง

ด้านการประมง

       ตำบลโนนสมบูรณ์เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน  จะมีสระน้ำในไร่นาเป็นของตนเอง  จะมีการขายบ้างในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว  แหล่งพันธุ์ได้มาจากการเร่ขายของพ่อค้าตามหมู่บ้านและมีการเลี้ยงปลาในกระชัง ในลำแม่น้ำชีบ้างเป็นบางส่วน

ด้านการแปรรูป

       ตำบลโนนสมบูรณ์มีการดำเนินกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรที่จะก่อให้เกิดเป็นรายได้เสริมของครัวเรือน  ส่วนมากจะมีกิจกรรมการแปรรูปเพื่อเป็นการบริโภคและใช้ในครัวเรือน  เช่น   หัตถกรรม  จักสาน  ไทย  ดอกไม้ประดิษฐ์ จากรังไหม  เลี้ยงโค