องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน


การบริการพื้นฐาน 

การคมนาคม
       ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนภายในหมู่บ้าน   สภาพโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นถนนดินและลูกรัง  นอกจากนั้นมี ถนนมิตรภาพตัดผ่านพื้นที่ของ  อบต.
การโทรคมนาคม
        - จุดบริการรับส่งไปรษณีย์โทรเลข                  1              แห่ง
        - โทรศัพท์สาธารณะ                                     15           แห่ง
การไฟฟ้า
        - หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 

การสาธารณูปโภค
        - การประปาหมู่บ้าน                        จำนวน     12           หมู่บ้าน
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        - คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร                             3              แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
        - ทรัพยากรดิน  สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งเก็บน้ำได้ไม่ดี  ในฤดูแล้งน้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ จึงมัก แห้งขอด
       - ทรัพยากรน้ำ  มีลำน้ำชีไหลผ่านบ้านหนองผักตบหมู่ที่ บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 10 บ้านนิคมโนนสมบูรณ์  หมู่ที่  11  และบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 , 12   เป็นระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร   มีหนอง น้ำ   7  แห่ง   อ่างเก็บน้ำ  1  แห่ง