วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายโครางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6
19  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2
18  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง