วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายโครางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6
19  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2
18  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบาย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการขนเศษวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)