วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศขนาด ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารและเครื่องดื่มในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นสนามในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมเวทีในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ในกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลและอุปกรณ์ในการจัดซุ้มเกมส์ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด ๓ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง