วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถหมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมถนนชำรุดจากอุทกภัย บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมถนนชำรุดจากอุทกภัย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนชำรุดจากอุทกภัย บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงและมหรสพในโครงการลอยกระทงตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนยืพัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูณณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง