วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2566
ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.สูง 2 ชั้น
31  ต.ค. 2566
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบกระบะเทท้าย
31  ต.ค. 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
31  ต.ค. 2566
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)
31  ต.ค. 2566
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
25  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (Inverter) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง