วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างเหมาสำรวจควมพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง