วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2566
จ้างบริการเครื่องเสียงในโครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที (ชนิดกล่อง) ให้กับโรงเรียนภายในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษาที่ 2565 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง