วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง