วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายโครางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6
19  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2
18  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบาย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการขนเศษวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง