วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุที่เหมาะสมและปลอดภัย รอบที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านพักนายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อโต๊ะพับสแตนเลสอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อต้นไม้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง