วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ภาคเรียนที่1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.สูง 2 ชั้น
21  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รถบรรทุกขยะฯ หมายเลขทะเบียน 85-2191 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง