วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถหน้าตักหลังขุด ทะเบียน ตง ๔๕๘๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.สูง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2567
จ้างทำวัสดุในงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ.๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศขนาด ๒ ชั้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศขนาด ๒ ชั้น โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.สูง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)