วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาและจัดเตรียมสนามกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปรณ์ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บม ๘๕๙๕ ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อถังพลาสติกสีดำ จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง