วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาดสองชั้นโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุ/อุปกรณฺในโครงการจัดนิทรรศการวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้น โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลโนนสมบูรณ์์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อเต็นท์ จำนวน ๖ หลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๐๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง