วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับสแตนเลสอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง