วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลโครงการจัดนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นิคมโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง