วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ 7170 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ ทะเบียน พร 8297 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที (ชนิดกล่อง) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ) (ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที (ชนิดกล่อง) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖) (สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง