วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2566
จ้างอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที (ชนิดกล่อง) ให้กับโรงเรียนภายในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษาที่ 2565 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง (ยู เอช ที) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาดสองชั้นโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุ/อุปกรณฺในโครงการจัดนิทรรศการวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง