วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาและจัดเตรียมสนามกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปรณ์ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บม ๘๕๙๕ ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อถังพลาสติกสีดำ จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ 7170 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง