วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักกีฬาในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบ้านแฮดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศขนาด ๒ ชั้น ตามโครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารองค์การบริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (OD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าหลังขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมเวทีในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง