วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (รวมปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้นโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อรายงานขอความเห็นชอบดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะพับสแตนเลสอเนกประสงค์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง