วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติหน้าที่ (อปพร.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศหนึ่งชั้นในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง