วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างเหมาพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างเสาธง ม.๑๑ บริเวณสำนักงาน อบต.หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง