วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างเหมาพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างเสาธง ม.๑๑ บริเวณสำนักงาน อบต.หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง