วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบปะมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๖-๐๐๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายฯ ทะเบียน๘๕-๒๑๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ USB สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ทะเบียน พร ๘๒๙๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์พร้อมสแกน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง