วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างทำโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะพับสแตนเลสอเนกประสงค์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ทะเบียน กท 8547 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติหน้าที่ (อปพร.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง