วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ประจำรถบรรทุกน้ำ ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ INVERTER) ขนาดไม่ต่ำกว่ำ ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับแผนสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่่ ๔ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุการโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (รวมปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง