วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศหนึ่งชั้นในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้น โครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โซ่ลากรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง