วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์์ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อดินถมที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น Asus X555Q สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และของรางวัลในโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และของรางวัลในโครงการเปิดบ้านวิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง