วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ บุ้งกี๋ขุดดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศขนาด ๒ ชั้น ตามโครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง