วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุถมดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด (เครื่องบันทึกภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด (แบบโดม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด (อินฟาเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด (ฮาร์ดดิสส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์์ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง