วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นลำห้วยซัน ชำรุดเสียหาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีชำรุดเสียหาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีชำรุดเสียหาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๐๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง