วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2564
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ที่มีความจำเป็นต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบปะมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๖-๐๐๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายฯ ทะเบียน๘๕-๒๑๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ USB สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ทะเบียน พร ๘๒๙๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง