วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์พร้อมสแกน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อบำรุงรักษาและซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องฉีดพ่นยาแบบแบตเตอรี่ ใช้งานป้องกันและควบคุมโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับตลาด ป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง