วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๐๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอัจฉริยะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุถมดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด (เครื่องบันทึกภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด (แบบโดม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง