วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าใบเต้นท์ทางโค้ง จำนวน ๒ ผืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนเก่า คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕ ช่วง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 1/2567 เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง