วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กท ๘๕๔๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บม ๘๕๙๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ แบบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง