วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง