วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริหารขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จากสำนักงานเก่ามาสำนักงานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 และนมยู เอช ที (ชนิดกล่อง) ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง