วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถบัสตามโครงการโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงกาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ พร้อมโครงไม้และขาตั้งสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อซื้ออุปกรณ์กีฬาและวัสดุตกแต่งสถานที่โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง