วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับตลาด ป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีเชื้อไวรัส โคโรนา หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีบ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่และขั้วสายแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง