วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำนักงานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำและน้ำยาเคมีกำจัดยุงชนิดใช้กับเครื่องพ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง