วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
เหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๕๔๗ ขอนแก่น
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ ตามโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อพรรณไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง