วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงกาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ พร้อมโครงไม้และขาตั้งสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อซื้ออุปกรณ์กีฬาและวัสดุตกแต่งสถานที่โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๐๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง