วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คูลเลอร์นำ้ร้อนไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ ตามโครงการคัดแยกขยะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เข็มขัดนิรภัยปีนเสาไฟฟ้าแบบหนังพร้อมขาปินเสา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดเสียหาย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ และ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง