วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ ทะเบียน กท ๘๕๔๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนถังน้ำมันเชื้อเพลิงประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง