วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนังาน (โต๊ะทำงานโต๊ะเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต) ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าคลุมเก้าอี้บุนวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถบัสในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมแซมกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.สูง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน บม ๘๕๙๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง