วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ฯ ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำและน้ำยาเคมีกำจัดยูง ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์การฉีด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง