วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๐๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ อาคารเรียนหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิมนมพาสเจอร์ไรส์ และชนิดนม (กล่อง) -าคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง