วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๐๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ อาคารเรียนหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง