วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เข็มขัดนิรภัยปีนเสาไฟฟ้าแบบหนังพร้อมขาปินเสา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดเสียหาย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ และ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง