วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศขนาด ๒ ชั้น ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ชั้นวางของอะลูมิเนียมสำหรับคว่ำจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
เหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๕๔๗ ขอนแก่น