วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแบบทัชสกรีน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิดทึบ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานจัดเก็บภาษีและรายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้ค จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง