วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขามหมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบพีซี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้พลาสติกเอนกประสงค์มีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง