วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หมู่ที่ ๑๑ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์แห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สีแบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถ.โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุแผ่นสะท้อนแสงติดรถเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในงานป้องกันสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อพันธุ์ไม้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง