วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผร ๘๒๙๗ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักาษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี LED จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง