วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กท ๘๕๔๗ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถบัส ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง