วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ PC จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน ๒ ชั้น ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปถั่วลิสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง