วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 85-2191 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๖๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บม 8595 ขอนแก่น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าบ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อแผ่นสะท้อนแสงติดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผล ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง