วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงและรถแห่เครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อท่อยางขนาด ๑๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อปั้มน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง