วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๕๘-๒๑๙๑ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน ๒ บาน ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดเครื่องแบบ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง