วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง