วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
วัสดุ ถังขยะพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง