วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคิดเลข จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๕๘-๒๑๙๑ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง