วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน ๒ บาน ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดเครื่องแบบ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง