วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน (ขนาดมาตรฐาน) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ชนิด ๒ บานเปิด ๒ ชั้น จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเครื่องเล่นปราสาทลมและกระดานยืดหยุ่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง